Privacybeleid

Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site adres is: https://spaarnelabs.com.

Medisch dossier en geheimhoudingsplicht

Het Spaarne Gasthuis bewaart de gegevens over uw behandeling in een elektronisch patiëntendossier (EPD). In dit dossier zijn naast uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN-nummer ook aantekeningen over uw gezondheid opgeslagen. Zoals de bij u verrichte onderzoeken, observaties en bevindingen van de artsen. Een dossier aanleggen is wettelijk verplicht en nodig voor het leveren van goede zorg en de financiële afhandeling ervan. Voor alle medewerkers van het ziekenhuis en het MSCK1geldt dat zij alleen uw gegevens mogen inzien voor zover dit noodzakelijk is voor uw behandeling of de administratieve verwerking hiervan. Alle medewerkers hebben bovendien een geheimhoudingsplicht over alles wat zij over uw behandeling te weten zijn gekomen.

Toestemming digitale uitwisseling medische gegevens

Het Spaarne Gasthuis kan, mits u daarvoor toestemming geeft, uw gegevens beschikbaar stellen voor raadpleging door uw behandelaars in de ziekenhuizen OLVG, Amsterdam UMC, UMC Groningen, Elisabeth Tweesteden, Amphia, St. Antonius, RadboudUMC, St. Jansdal en ook de Vijf Meren Kliniek. Deze raadpleging is mogelijk, omdat wij met hetzelfde elektronisch patiëntendossier werken, dat een uitwisselingsfunctie heeft. Ook kunt u toestemming geven aan uw huisarts, specialist of apotheker om over uw relevante medische gegevens te beschikken bij Spaarne Gasthuis, laboratorium Atal Medial en Streeklab Haarlem. Op MijnDoc.nu kiest u zelf voor welke groepen zorgverleners uw toestemming geldt: huisarts, specialisten en apothekers. Uw toestemming intrekken kan op elk moment via MijnDoc.nu of via uw zorgverlener.

Verstrekking medische gegevens aan anderen

Het Spaarne Gasthuis verstrekt uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), geboortedatum, BSN- nummer en uw relevante medische gegevens aan zorgorganisaties, die het ziekenhuis ondersteunen bij het verlenen van medische zorg aan u, bijvoorbeeld Atal MedialStreeklab en de SAHZ (ziekenhuisapotheek). Deze organisaties hebben een eigen geheimhoudingsplicht.
Ook worden de relevante medische gegevens van uw behandeling verstrekt aan uw huisarts en uw apotheek, omdat zij bij uw behandeling zijn betrokken. Indien u niet wilt dat uw gegevens aan uw huisarts of apotheek worden verstrekt, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de betrokken arts van het ziekenhuis. Dit wordt dan opgeschreven in uw dossier.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt voor kwaliteitsregistraties van en zorgevaluaties door medische vakgroepenlandelijke registraties of wetenschappelijke onderzoek. Als u daarvoor specifiek toestemming heeft gegeven, gebeurt dit op naam. U kunt uw toestemming op ieder door u gewenst moment weer intrekken. Als er een wettelijke plicht is tot het verstrekken van uw gegevens, zoals aan uw zorgverzekeraar voor zover dat nodig is voor de declaratie van uw zorg, is uw toestemming niet nodig.

Kwaliteitsregistraties vakgroepen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Landelijke registratie

Uw gegevens worden ook niet direct tot u herleidbaar (gepseudonimiseerd: versleuteld/gecodeerd) of geanonimiseerd (nooit meer naar u te herleiden) gebruikt voor landelijke kwaliteitsregistraties en statistiek. Uw melding bij de wettelijk verplichte registraties, zoals registraties voor protheses en implantaten, pacemakers en ICD’s gebeurt op naam.

Nationale Kanker Registratie, RIVM, PALGA

Een andere uitzondering vormen de Nationale Kankerregistratie (NKR), de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-darmkankerscreening en PALGA (pathologisch anatomische landelijk geautomatiseerd archief). Ziekenhuizen leveren uw relevante medische gegevens voor deze registraties op naam aan deze organisaties Doel van deze registraties is het monitoren en verbeteren van de nationale kankerzorg. Deze gegevens blijven voor onbepaalde tijd beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Heeft u bezwaar tegen opname in de NKR dan kunt u uw arts verzoeken dit uitdrukkelijk te vermelden in uw dossier, het bezwaarformulier gebruiken of contact opnemen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Wetenschappelijk onderzoek en opleiding

Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat door en in ons ziekenhuis ook medisch wetenschappelijk onderzoek wordt verricht en wij ook werken aan (technologische) ontwikkeling en verbetering van de zorg.
Het wetenschappelijk onderzoek betreft bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden. Bij dit soort onderzoek moeten wij altijd eerst uw toestemming voor deelname en het gebruik van uw gegevens vragen.Er vindt ook wetenschappelijk onderzoek plaats op basis van gegevens, die tijdens uw behandeling zijn genoteerd in uw medisch dossier.
De wetgever staat toe dat zonder uw toestemming gebruik gemaakt kan worden van de gegevens in uw medisch dossier in het geval het vragen van uitdrukkelijke toestemming:

 • onmogelijk blijkt of
 • een evenredige inspanning kost

Wij vragen u bij wetenschappelijk onderzoek met (alleen) historische patiëntgegevens in de regel geen toestemming voor het verstrekken van deze gegevens. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens niet tot u herleidbaar (gecodeerd) worden verstrekt en dat alleen uw behandelaar / de verantwoordelijk onderzoeker in het bezit is van de sleutel voor de code.

Bezwaar tegen gebruik gegevens of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

Indien u niet wilt dat uw gegevens of lichaamsmateriaal worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek kunt u daartoe het bezwaarformulier invullen. Dit formulier vindt u op onze website en wordt doorgestuurd naar het Wetenschapsbureau van ons ziekenhuis. Wij geven dan duidelijk in uw medisch dossier aan dat u niet wenst dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of wettelijke plicht van het ziekenhuis.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw medisch dossier tot 20 jaar na uw laatste behandeling. Voor kinderen gaat deze termijn van 20 jaar pas in op het moment dat zij 18 jaar zijn geworden. Als het nodig is voor het leveren van goede zorg kunnen uw gegevens langer bewaard worden.

Uw rechten

Het medisch dossier is eigendom van het ziekenhuis, maar u heeft als patiënt een aantal rechten. Zo heeft u recht op inzage of een kopie2 .Als u meent dat de over u geregistreerde gegevens niet volledig of onjuistzijn, kunt u dit in bepaalde gevallen aan laten passen en als u bepaalde gegevens of uw complete medisch dossier wil laten vernietigen dan kunt u een verzoek daarvoor indienen.

Lees meer over:

Ook heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (dataportabiliteit). Op dit moment kunnen wij u nog niet digitaal een volledige kopie van uw medisch dossier verstrekken. Wij werken daar wel aan. U kunt wel digitaal een samenvatting van uw medische gegevens via ons beveiligd patiënten portaal, “Mijn Spaarne Gasthuis” inzien als u dat heeft geactiveerd. De gegevens die u hier ziet, kunt u ook downloaden. Heeft u nog geen account? U kunt deze activeren via: www.mijnspaarnegasthuis.nl.

Beveiliging van uw gegevens

Het Spaarne Gasthuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, op basis van de huidige stand van zaken van de techniek, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, zoals verlies of diefstal.

Cameratoezicht en telefoonopnamen

Op alle locaties van het Spaarne Gasthuis zijn op een aantal plaatsen camera’s geplaatst. Deze staan bij de toegangen tot het terrein (parkeren), toegangen tot het gebouw (in- en uitgangen en op de kruispunten in de gangen op de begane grond). Toegang tot de beelden is beperkt tot medewerkers die hier vanuit hun functie toe bevoegd zijn. Beelden worden 7 dagen bewaard, daarna worden deze vernietigd.

Op de huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende hulp worden telefoongesprekken opgenomen en 6 maanden bewaard t.b.v. kwaliteitszorg en voor de beoordeling van eventuele incidenten.

Overige (mogelijke) verwerkingen van uw persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat wij voor andere dan hierboven beschreven doelen uw gegevens verwerken. Dit mag het ziekenhuis doen mits hiervoor doeleinden zijn vastgesteld. Deze vastgestelde doelen zijn:

 • de administratie bijhouden en andere activiteiten op het gebied van intern beheer van het ziekenhuis
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht
 • met u in contact treden (organisaties, bedrijven en personen)
 • uw klacht behandelen
 • een datalek registreren
 • uw sollicitatie verwerken
 • reageren op vragen die u stelt
 • u informeren over nieuwe producten en diensten van het Spaarne Gasthuis
 • informatie geven die u aanvraagt
 • digitale nieuwsbrieven verzenden per e-mail
 • de werking en verbetering van onze websites
 • onze dienstverlening verbeteren
 • het behandelen van geschillen
 • accountantscontrole (laten) doen

Vragen of klachten

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen over de wijze waarop het ziekenhuis uw persoonsgegevens verwerkt? U kunt in dat geval contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken FG@spaarnegasthuis.nl. Bent u het niet eens met de wijze waarop het Spaarne Gasthuis uw gegevens verwerkt, dan kunt een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het Spaarne Gasthuis. Bent u ook met ons antwoord op uw klacht niet tevreden dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

1 De MSCK is de coöperatie van alle medisch specialisten (en daarmee gelijkgestelden zoals klinisch chemici, klinisch fysici, apothekers). Alle medisch specialisten werkzaam in het Spaarne Gasthuis, zijn lid van de MSCK. Het MSCK en het Spaarne Gasthuis zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor uw zorg.

2 Er worden geen kosten gerekend voor een kopie van uw dossier of een Cd-Rom met beeldmateriaal. Enkel wanneer er extra kopieën gevraagd worden, mag het ziekenhuis hier een redelijke vergoeding voor vragen. Als heel veel of heel vaak verzoeken worden ingediend door dezelfde patiënt mag het ziekenhuis het verzoek ook weigeren.

Oktober 2020